VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...


Thư viện số
2016-09-29 Wada prohibited list 2017
5 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế về phòng chống doping
Bộ luật phòng chống doping thế giới
CÔNG BỐ DANH MỤC CẤM NĂM 2015 CỦA WADA VÀ ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHỐNG DOPING (ADAMS)
Danh mục cấm 2018_final.pdf
DANH MỤC CHẤT CẤM - PHƯƠNG PHÁP CẤM NĂM 2014 (Phiên bản bổ sung cho năm 2014 Hiệu lực áp dụng từ 01/09/2014)
DANH MỤC CHẤT CẤM - PHƯƠNG PHÁP CẤM NĂM 2015 (Hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2015)
DANH MUC CHAT CAM 2017
DANH MỤC CHẤT CẤM NĂM 2013
DANH MỤC CHẤT CẤM NĂM 2014 (có hiệu lực từ 01/01/2014)
DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DOPING TRONG HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
Mẫu đơn xin đăng ký miễn trừ do điều trị
Mẫu xin TUE gốc của WADA
prohibited_list_2018_en
WADA-2016-DANH MUC CAM_FINAL
WADA-2016-PROHIBITED-LIST -EN
WADA-2016-PROHIBITED-LIST-SUMMARY-OF-MODIFICATIONS-EN
WADA-2016-TOM TAT THAY DOI_FINAL