VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Thông tin về phòng chống Doping

Vai trò của các bác sỹ tại các Trung tâm HLTTQG trong việc phòng chống Doping

ThsBS. Nguyễn Văn Phú
Giám đốc Trung tâm Doping và YHTT
Trưởng tiểu ban Y tế các đội tuyển Quốc gia Việt Nam