VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tin tức về phòng chống doping
WADA
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-04/wada-suspends-the-accreditation-of-the-beijing-laboratory
WADA đã đình chỉ việc công nhận đạt chuẩn của Phòng xét nghiệm doping tại Bắc Kinh, Trung Quốc với thời hạn lớn nhất là 4 tháng.

Việc đình chỉ, có hiệu lực ngay lập tức, cấm Phòng xét nghiệm thực hiện bất cứ hoạt động phòng, chống doping nào có liên quan đến WADA bao gồm việc phân tích mẫu nước tiểu và mẫu máu. Trong suất thời gian đình chỉ, mẫu phải được chuyển một cách bảo mật cho phòng xét nghiệm đạt chuyển khác của WADA.

Theo Điều 13.7 của Bộ luật phòng, chống doping thế giới (Bộ luật), Phòng xét nghiệm có thể khiếu nại quyết định này tới Tòa án thể thao trong vòng 21 ngày từ khi nhận được thông báo.

Trong thời gian bị đình chỉ, phòng xét nghiệm được yêu cầu thực hiện năm bước khắc phục hậu quả được nhấn mạnh trong kiến nghị của Ủy ban Kỷ luật, bên cạnh việc giải quyết những nội dung chưa tuân thủ được xác định trong Đề án đánh giá chất lượng (EQAS) và bất cứ nội dung chưa tuân thủ nào khác được xác định bởi WADA trong suốt thời gian bị đình chỉ. Nếu Phòng xét nghiệm Bắc Kinh đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Kỷ luật, phòng xét nghiệm có thể được phục hồi trước gian gian đình chỉ 4 tháng.

Theo Tiêu chuẩn quốc tế dành cho Phòng xét nghiệm (ISL), WADA chịu trách nhiệm công nhận và công nhận lại các phòng xét nghiệm doping, từ đó đảm bảo rằng họ đạt được chuẩn chất lượng cao nhất.

Quy trình giám sát này được tiến hành kết hộp với đánh giá ISO bởi đơn vị công nhận quốc gia độc lập với đầy đủ thành viên của ILAC( Hợp tác công nhận phòng xét nghiệm quốc tế)

Bất cứ khi nào một phòng xét nghiệm không đạt được các yêu cầu của ISL, WADA có thể đình chỉ việc công nhận của phòng xét nghiệm đó.

Nguồn: https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-04/wada-suspends-the-accreditation-of-the-beijing-laboratory

Số lượt đọc:  36  -  Cập nhật lần cuối:  25/04/2016 11:20:37 AM