VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Phòng Thông tin - Truyền thông
 

Giới thiệu Phòng Thông tin – Truyền thông

  06/06/2016 11:25:21 AM 
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện về công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến công tác phòng chống doping, chất cấm và phương pháp cấm trong thể thao.
Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm công tác quản trị mạng, biên tập thông tin trang website.
Thực hiện các công tác quản trị mạng nội bộ của Trung tâm; Website; cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về phòng chống doping, chất cấm. Quản trị hệ thống thư điện tử của Trung tâm.
Tham mưu về công tác quan hệ quốc tế; tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phối hợp với các phòng tổ chức thực hiện.
Thường trực công tác nghiên cứu khoa học của đơn vị.
Tổ chức thực hiện các dịch vụ, quảng cáo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Thông tin liên lạc: Info@vada.org.vn