VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Phòng Kế Hoạch Mẫu và Giáo Dục Truyền Thông
1. Trình Giám đốc Trung tâm kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng sau khi được phê duyệt.
2. Tham mưu giúp Giám đốc trình cấp trên ban hành các Quy định phòng, chống doping; Thành lập các Hội đồng chuyên môn.
3. Lập kế hoạch và tổ chức lấy mẫu kiểm tra doping trong và ngoài thi đấu theo quy định.
4. Tổ chức quản lý hệ thống quản trị dữ liệu (ADAMS), hồ sơ nơi ở, tập luyện vận động viên (Whereabouts), hồ sơ miễn trừ do điều trị (TUE), báo cáo kết quả kiểm tra doping; theo dõi và báo cáo về xử phạt vi phạm phòng chống doping.
5. Thường trực công tác nghiên cứu khoa học của đơn vị và thường trực các hội đồng: Hội đồng Miễn trừ do điều trị (TUE); Hội đồng quản lý kết quả kiểm tra doping (RM); Hội đồng đánh giá mức độ vi phạm.
6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện về công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về công tác phòng, chống doping theo quy định cho các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ quản lý thể thao; Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng, chống doping, dinh dưỡng và y học thể thao cho các cộng tác viên,...
7. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các công tác quản trị mạng nội bộ của Trung tâm, Website, biên tập thông tin trang website; cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về phòng chống doping, chất cấm. Quản trị hệ thống thư điện tử của Trung tâm.
9. Thực hiện quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
10. Phối hợp với các phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.


Thông tin liên lạc: Info@vada.org.vn
Số lượt đọc:  157  -  Cập nhật lần cuối:  05/11/2018 10:49:17 AM