VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Ban Giám đốc

Giám đốc

Ths.Bs. Nguyễn Văn Phú

- Chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được quy định tại Quyết định số: 1046/QĐ-TCTDTT ngày 09 tháng 7 năm 2018 và những công việc được Tổng cục giao; Là đại diện pháp nhân trước pháp luật, làm chủ tài khoản của đơn vị.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành những lĩnh vực sau:

+ Công tác Đảng, chính trị nội bộ.

+ Công tác tổ chức cán bộ.

+ Công tác tài chính, đề án và dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng tiêu cực của đơn vị.

+ Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật và các Hội đồng khác của đơn vị.

+ Phụ trách công tác đối ngoại, phát ngôn, công tác hợp tác Quốc tế. Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm phù hợp với quy mô phát triển của ngành, tình hình chung của khu vực và Quốc tế.

- Chỉ đạo các phòng thuộc Trung tâm triển khai các công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Hành chính - Tổng hợp và phòng Kế hoạch mẫu và Giáo dục truyền thông.

Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 024.332044466
Email: nv.phu@tdtt.gov.vn
Số lượt đọc:  40  -  Cập nhật lần cuối:  27/04/2020 04:21:36 PM