VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Phòng Hành chính - Tổng hợp
1. Trình Giám đốc Trung tâm quy hoạch phát triển, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm của phòng và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.
2. Tham mưu giúp Giám đốc về công tác: Hành chính, tài chính, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ, hậu cần, hành chính quản trị, quản lý tài sản, công tác bảo vệ, điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường của Trung tâm theo quy định.
4. Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và báo cáo việc thực hiện thu, chi; quyết toán tài chính, tháng, quý, năm; thực hiện công khai tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế tài chính và quy chế dân chủ của đơn vị; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính (các khoản thu, chi) của các phòng chức năng theo quy định của pháp luật.
5. Thường trực Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng xét lương, nâng ngạch, chuyển ngạch; Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Hội đồng kỷ luật và một số Hội đồng khác do Giám đốc chỉ định.
6. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục.
7. Phối hợp với các phòng triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thông tin liên hệ
- Bộ phận Hành Chính
Điện thoại: 024.32067766
Email: hanhchinhvada@gmail.com

- Bộ phận Kế toán
Điện thoại: 024.32077788
Email:

Danh sách cán bộ của phòng
ThS. Nguyễn Thị Linh

Phó trưởng phòng

(Phụ trách bộ phận HC-TH)

Điện thoại: 024.32067766

Email: linh66niapp@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó trưởng phòng

(Phụ trách bộ phận kế toán)

Điện thoại: 024.32077788

Email: ntth732003@gmail.com

ThS. Ngô Đức Công

Chuyên viên

Điện thoại: 024.32067766

Email: duccongvada@gmail.com

CN. Kiều Ngọc Thành

Chuyên viên

Điện thoại: 024.32067766

Email: kieuthanhvnn@gmail.com

Lương Tiến Thành

Lái xe

Điện thoại: 024.32067766

Email: thanhdopyt92@gmail.com

CN. Phạm Thị Bình Giang

Văn thư

Điện thoại: 024.32067766

Email: giangpham0207@gmail.com

TC. Bùi Thị Ngọc Mai

Cán sự

Điện thoại: 024.32067766

Email: buingocmai1710@gmail.com

CN. Đoàn Thị Huệ

Kế toán viên

Điện thoại: 024.32077788

Email: doanhuekt2@gmail.com

CN. Nguyễn Hồng Quang

Kế toán viên

Điện thoại: 024.32077788

Email: quangdopyt@gmail.comCN. Đỗ Thanh Phương

Kế toán viên

Điện thoại: 024.32077788

Email: thanhphuong.dopyt@gmail.com

Số lượt đọc:  89  -  Cập nhật lần cuối:  13/04/2020 12:27:49 PM